ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
คติธรรมของโรงเรียน         นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีโรงเรียน                       แสด-เขียว

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     ลูกแสดเขียว  มีวินัย  ใฝ่วิชา สมัคคี

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน    น.บ.ว

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      ธรรมศึกษาเพื่อชีวิตก้าวหน้า