ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  โรงเรียน  ครู  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 
พันธกิจ  (Mission)

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม   ภูมิปัญญาไทย พัฒนาสิ่งแวดล้อม

     การมีจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย มีการกระจายอำนาจทางด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

6. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายให้องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

8. พัฒนาครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 
เป้าประสงค์ (Goal)

             

1. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. การบริหารจัดการสถานศึกษา ใช้หลักประชาธิปไตย มีการกระจายอำนาจทางด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

7. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ                    

8. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย พัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา