ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560)

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5

97

102

199

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

5

77

113

190

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5

114

95

209

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5

50

82

132

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4

66

55

121

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5

59

84

143

รวม

29

463

531

994