ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2560
คำสั่งสอนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ภาคเรียนที่ 2/2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.16 KB
ตารางเฉพาะกิจ ภาคเรียนที่ 2/2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.26 KB
ตารางติว O-NET ม.3-6 ภาคเรียนที่ 2/2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.09 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.13 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.1 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.53 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์** 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.57 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.28 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.09 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.54 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์**  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.8 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.43 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.66 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.7 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.59 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.28 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.51 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.28 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.63 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา** 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.48 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.67 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.38 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.04 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.7 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.97 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.33 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.58 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.68 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.29 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.6 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.49 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.92 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.54 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.69 KB
ตารางสอนครู **กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว**
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.73 KB