ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปิด-เปิดภาคเรียน
4 ตุลาคม 2561 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
22 ตุลาคม 2561 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (แต่งกายชุดนักเรียน)
24-26 ตุลาคม 2561 - เข้าค่ายเพื่อการมีงานทำ (แต่งกายชุดนักเรียน)
1-9 พฤศจิกายน 2561 - แก้ไขผลการเรียน 0 ร มส