ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
ข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้
1 มะขาม
2คูน,ราชพฤกษ์
3เข็มแดง

4เทียนหยด
5ลีลาวดี
6ชงโค,เสี้ยวดอกขาว
7ประดู่ป่า
8ดีปลี
9อัญชัน
10เพกา, ลิ้นฟ้า
11ปาล์มน้ำมัน
12ปีบ,กาซะลอง
13ไทรทอง
14หมากนวล
15ลานป่า
16รำเพย
17กระถินณรงค์
18ทรงบาดาล