ตัวอย่างพรรณไม้ดอง
ตัวอย่างพรรณไม้ดอง
1มะม่วง
2มะขาม
3ลีลาวดี
4ดีปลี
5เพกา,ลิ้นฟ้า
6ชมพู่น้ำดอกไม้