ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
ทะเบียนพรรณไม้โนนสมบูรณ์วิทยา บอกลำดับต้น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87 KB
ทะเบียนพรรณไม้โนนสมบูรณ์วิทยา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 582 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.5 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859.5 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 649 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 506 KB
อธิบาย คู่มือการประเมิน -- ใหม่.doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.5 KB
รวมสาระ 5 องค์ 4 สาระ.doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB