ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 438
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 269
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 297
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 482
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 225
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 168
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 364
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 510
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 615
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 615
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 292
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 170
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 291
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 660
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 353
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 255
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 409
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 835
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 371
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1878
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 592
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 435
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 3231
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 2590
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 3260
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 5273
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 4452
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 5107
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 10946
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3910
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 3006
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.06 KB 237
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 182
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (หลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 203
คำสั่งที่ 129/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 169
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 82.31 KB 288
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม PLC ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 311
รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 602
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 161
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 328
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 320
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 444
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 226
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 305
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 477
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 376
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 715
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 307
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 215
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 1026
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 182
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 299
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 705
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 216
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 173
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 132
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 649
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 2165
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 497
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 721
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 471
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 364
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 560
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 405
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 778
ฝ่ายวิชาการ
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.1 KB 223
รายชื่อชุมนุม 1/2563 76
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 860.43 KB 55
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 130
หลักสูตรม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 260.89 KB 123
หลักสูตรม.ต้น กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 215.23 KB 164
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 111
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 217
รายชื่อชุมนุม 2/62 92
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 222
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 172
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 74
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 123
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 96
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 108
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 194
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 97
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 109
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 119
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 119
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 226
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 238
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 88
รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 82
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 194
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 265
รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 159
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 75
รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 72
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 74
รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 74
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 1794
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 9045
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 181
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 470
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 179
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 205
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 107
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 155
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 108
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 178
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 128
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 118
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 186
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 157
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 411
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 417
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 190
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 233
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 158
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 155
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 126
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 276
งานกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน SDQ ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.84 KB 78
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว 84
แบบประเมินSdqฉบับครู ผู้ปกครอง นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.06 KB 4043
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 305.22 KB 59
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 303.24 KB 112
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.11 KB 74
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 44.3 KB 68
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.6 KB 130
สมุดใบลาและขออยนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.57 KB 46
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง สพม31 ภาคเรียนที่1_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.44 KB 97
แบบรายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต2563 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 104
ปก-บันทึกข้อความสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 92
แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายห้อง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.18 KB 113
แบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลประจำชั้นเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 91
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน2563-คัดกรองสุขภาวะทางจิต-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.77 KB 91
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 228
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 106
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 356
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 146
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 239
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 240
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 86
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 97
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 208
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 167
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 798
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 120
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 551
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 122
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 107
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 168
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 95
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 349
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 410
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 376
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.23 KB 31
ชุดจัดซื้อ เริ่มใช้วันที่ 29-6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.8 KB 104
ชุดจัดจ้าง เริ่มใช้วันที่ 29-6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.57 KB 84