ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 181
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 141
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 163
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 388
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 125
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 88
ชุดล้างหนี้-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.16 KB 159
ชุดล้างหนี้-จัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.72 KB 162
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 213
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 309
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 460
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 429
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 212
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 115
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 191
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 413
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 222
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 155
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 352
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 687
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 316
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1793
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 513
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 372
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 2239
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 2272
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2254
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4843
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 3413
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 3438
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 7133
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3815
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2619
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 67
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 23
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 55
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 53
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 48
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 26
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 130
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 154
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 236
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 448
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 194
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 130
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 651
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 118
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 179
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 528
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 146
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 112
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 81
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 434
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1830
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 363
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 507
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 329
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 278
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 389
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 271
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 543
ฝ่ายวิชาการ
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 8
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 15
รายชื่อชุมนุม 2/62 35
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 150
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 84
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 31
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 68
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 47
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 63
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 96
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 52
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 52
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 57
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 64
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 117
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 192
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 44
รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 40
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 113
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 131
รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 117
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 39
รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 35
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 40
รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 39
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 177
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 780
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 80
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 249
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 107
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 102
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 54
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 67
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 63
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 70
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 68
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 56
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 113
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 88
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 332
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 275
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 147
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 160
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 96
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 97
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 80
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 177
งานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 111
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 51
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 60
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 72
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 136
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 302.95 KB 112
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.97 KB 95
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.64 KB 101
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 135
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 46
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 48
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 116
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 84
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 99
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 65
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 106
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 64
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 53
แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.91 KB 83
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.46 KB 87
แบบประเมิน SDQ (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 104
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 83
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 43
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 181
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 231
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 248