ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 26
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 30
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 33
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 38
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 35
ชุดล้างหนี้-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.16 KB 35
ชุดล้างหนี้-จัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.72 KB 36
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 97
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 102
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 329
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 213
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 124
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 70
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 89
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 238
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 119
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 89
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 275
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 557
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 260
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1738
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 447
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 318
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 2060
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 2109
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2119
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4705
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 3109
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 3214
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 6276
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 3641
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2545
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 18
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 22
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 48
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 26
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 134
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 40
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 27.75 KB 59
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 277
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 57
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 50
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 30
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 240
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1101
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 183
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 237
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 154
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 180
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 208
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 164
ตัวอย่าง ID PLAN ไฟล์ .DOC Word Document ขนาดไฟล์ 119.11 KB 275
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 298
แบบฟอร์ม ID PLAN ไฟล์ EXCEL Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.63 KB 169
ฝ่ายวิชาการ
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 5
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 4
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 3
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 1
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 2
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 2
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 2
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 3
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 2
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 69
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 6
รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 7
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 17
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 25.19 KB 29
รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 28
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 6
รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 4
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 6
รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 6
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 9
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 11
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 7
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 73
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 29
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 22
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 16
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 18
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 18
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 15
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 18
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 15
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 19
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 24
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 223
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 141
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 94
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 106
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 54
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 46
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 46
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 97
งานกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 8
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 0
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 0
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 1
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 0
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 1
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 0
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 0
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 0
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 0
แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครอง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 1
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 290.68 KB 1
แบบประเมิน SDQ (ครู) Unkown Document ขนาดไฟล์ 298.88 KB 2
แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.91 KB 1
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.46 KB 0
แบบประเมิน SDQ (ครู) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 1
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 0
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 2
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 11
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 105