ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 4379
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 3413
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 4277
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 6137
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 5486
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 6354
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 12540
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 4679
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 3939
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ 6 ตุลาคม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 628
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC-ใช้-5-ตุลาคม-2563-เป็นต้นไป Word Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 652
ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.06 KB 1022
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 930
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (หลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 963
คำสั่งที่ 129/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 909
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 82.31 KB 1081
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม PLC ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 1092
รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 1381
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 900
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 1087
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 1076
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 1208
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 976
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 1044
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 1226
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 1117
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 1475
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 1052
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 949
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 1882
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 913
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 1043
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 1456
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 946
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 903
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 859
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 1394
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 2923
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 1243
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 1481
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 1212
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 1102
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 1301
โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 1140
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 1535
ฝ่ายวิชาการ
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0 ร มส (ปรับ 18/11/63) Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 635
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.1 KB 1025
รายชื่อชุมนุม 1/2563 816
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 860.43 KB 784
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 881
หลักสูตรม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 260.89 KB 866
หลักสูตรม.ต้น กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 215.23 KB 904
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 1025
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 961
รายชื่อชุมนุม 2/62 818
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 949
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 909
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 800
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 853
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 829
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 835
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 940
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 823
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 849
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 850
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 850
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 968
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 973
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 813
รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 808
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 924
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 1003
รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 885
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 801
รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 795
รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 799
รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 799
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 4217
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 13379
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 912
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1212
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 907
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 935
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 833
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 888
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 837
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 911
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 855
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 848
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 917
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 892
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 1137
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 1157
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 917
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 970
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 885
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 885
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 852
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 1003
งานกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน SDQ ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.84 KB 824
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว 820
แบบประเมินSdqฉบับครู ผู้ปกครอง นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.06 KB 6748
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 305.22 KB 802
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 303.24 KB 846
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.11 KB 861
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 44.3 KB 806
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.6 KB 868
สมุดใบลาและขออยนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.57 KB 769
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง สพม31 ภาคเรียนที่1_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.44 KB 828
แบบรายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต2563 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 834
ปก-บันทึกข้อความสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 825
แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายห้อง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.18 KB 850
แบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลประจำชั้นเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 818
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน2563-คัดกรองสุขภาวะทางจิต-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.77 KB 820
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 961
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 834
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 1086
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 879
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 970
แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 1031
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 814
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 841
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 934
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 895
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 1639
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 846
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 1541
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 854
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 837
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 897
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 823
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 1137
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 1149
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 1172
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.23 KB 762
ชุดจัดซื้อ เริ่มใช้วันที่ 29-6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.8 KB 840
ชุดจัดจ้าง เริ่มใช้วันที่ 29-6-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.57 KB 819
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 1180
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 1002
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 1028
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 1211
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 956
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 897
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 1101
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 1434
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 1358
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 1351
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 1019
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 898
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 1020
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 1407
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1087
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 983
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 1176
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 1567
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 1098
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 2614
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 1325
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 1166