ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน

นายชัยศิริ จิรกาญจนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ