ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน

นายอารมณ์ คำจอมสี
เจ้าหน้าที่ธุรการ