ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Classroom meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Classroom meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อาคารโดมอนุสรณ์ 42 ปี โนนสมบูรณ์วิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
19 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โดมอนุสรณ์ 42 ปี โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โรงเรียนโนนสบูรณ์วิทยา