ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โดมอนุสรณ์ 42 ปี โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โรงเรียนโนนสบูรณ์วิทยา