ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ ลบทันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทับทิม อุทัยวรรณ์
ครู คศ.3

นายรุ่งเพชร ถามูลแสน
ครู คศ.2

นายอุเทน ดีดศรี
ครู คศ.1

นางพรพรรณ แก้วหาญ
ครู คศ.1

นาวสาวยุวรี จีนทองหลาง
ครูผู้ช่วย

นายอารมณ์ คำจอมษี
พนักงานราชการ