ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทับทิม อุทัยวรรณ์
ครู คศ.3

นายรุ่งเพชร ถามูลแสน
ครู คศ.2

นางพรพรรณ แก้วหาญ
ครู คศ.1

นาวสาวยุวรี จีนทองหลาง
ครู คศ.1

นายอารมณ์ คำจอมษี
พนักงานราชการ