กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางทับทิม อุทัยวรรณ์
ครู คศ.3

นายรุ่งเพชร ถามูลแสน
ครู คศ.2

นางพรพรรณ แก้วหาญ
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ยอดเกษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอารมณ์ คำจอมษี
พนักงานราชการ

นายสมพร แก้วมรกต
ครู คศ.2