ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาวสาวยุวรี จีนทองหลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทับทิม อุทัยวรรณ์
ครู คศ.3

นายรุ่งเพชร ถามูลแสน
ครู คศ.2

นางพรพรรณ แก้วหาญ
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ยอดเกษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอารมณ์ คำจอมษี
พนักงานราชการ