เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
      
       การศึกษาพาให้ชาติไทยเราเด่น   เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา

รักการสร้างสรรค์และวัฒนา               โนนสมบูรณ์วิทยาชื่อสถาบัน

การวิชาการเรียนเพียรเอาใจใส่           ระเบียบวินัยเราติดด้วยจิตผูกพัน

ทุกกิจการงานเราร่วมแรงกัน               ความสัมพันธ์เราดีมีทุกเมื่อ

     * ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  กิจของรัฐถือว่ายิ่งใหญ่

เราใฝ่ใจจะให้ชาติไทยก้าวไปทุกด้าน (ซ้ำ)

โนนสมบูรณ์วิทยาข้าชูเกียรติ               การศึกษาพร้อมเพียบความคิดสร้างสรรค์

แม้ข้าจะจากไกลใจยังผูกพัน                เพราะเป็นสถานสร้างข้าให้พัฒนา (*ซ้ำ)