กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเลอสรร พามขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

นายสมชาติ ทิศกระโทก
พนักงานราชการ