ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเลอสรร พามขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

นายสมชาติ ทิศกระโทก
พนักงานราชการ