ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 

  

             โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยชาวบ้านใกล้เคียงได้บริจาคที่ดินรวมพื้นที่ 123 ไร่ 1งาน 75ตารางวา พร้อมทั้งได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2536 
 
             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะนั้น   ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบรถบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการ และได้บันทึกในการตรวจราชการของโรงเรียนว่า   โรงเรียนเล็กๆก็มีความสำคัญเท่ากับโรงเรียนใหญ่ฉะนั้นขอให้ตั้งใจจริงในการให้การศึกษาแก่เด็กๆ เด็กของโรงเรียนนี้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ค่อนข้างยากจน และต้องการดูแลเอาใจใส่จากครูมากกว่าเด็กของโรงเรียนในเมืองขอให้เข้าใจปัญหานี้ และภูมิใจที่มีส่วนได้ช่วยเหลือเด็กในชนบท ”
 
              การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนั้นนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของชาวโนนสมบูรณ์วิทยาตราบจนปัจจุบัน             
 ปีการศึกษา 2553  มีจำนวนห้องเรียน29 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 1,055 คน ครู 50 คน นักการภารโรง 3 คน พนักงานขับรถ 1  คน   แม่บ้าน  1  คน
 
              ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายเกชา  เหมือนวาจา