ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ สิงห์โท
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสีโห อุทกโยธะ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วัน ฐิตสีโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ประเทือง ธมมปาโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบัติ ยอดด่านกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเทวี เทียบแสน
ตำแหน่ง : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทพงษ์ ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี ทิพย์โอสถ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ปะนะภูเต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุพันธ์ สุกอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเชน แซ่ลี้
ตำแหน่ง : ผู้แทนปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ จิตพิมาย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท. สวาท สารญจน์
ตำแหน่ง : เลขานุการ