คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรดี ยศพิมพ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางดิษยา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางลักษณา ขำพิมาย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมณเฑียร ปินปิดำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงธรรม พลคำแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอดุล สีลสถิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ชูเชิด มหาวีโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบัติ ยอดด่านกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เปี่ยมไธสง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุพันธ์ สุกอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสีโห อุทกโยธะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองจันทร์ วิชาชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ กลองจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกชา เหมือนวาจา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ