กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ กลำเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอุไร กลำเงิน
ครู คศ.2

นายรัตนชัย สอดกระโทก
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ สุริยะกุมาร
ครู คศ.1