ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ กลำเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุไร กลำเงิน
ครู คศ.2

นายรัตนชัย สอดกระโทก
ครู คศ.1

นายนพกุล ปุคลิต
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ แสไพศาล
พนักงานราชการ