ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ กลำเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุไร กลำเงิน
ครู คศ.2

นายอนันต์ มณีกัญย์
ครูผู้ช่วย

นายรัตนชัย สอดกระโทก
ครูผู้ช่วย

นายนพกุล ปุคลิต
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ แสไพศาล
พนักงานราชการ