ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชณียา หานะพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวภชสร เพตาเสน
ครู คศ.2

นายเอกสิทธิ์ พิราราข
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ครู คศ.1

นายศุภกฤต จัตุเรศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4