ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทรัพย์ จิตพิมาย
ครู คศ.2

นายเอกสิทธิ์ พิราราข
ครู คศ.2

นายศักดิ์ชัย คำยืน
ครู คศ.2

นางสาวภชสร เพตาเสน
ครู คศ.1

นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง
ครู คศ.1

นางสาวพัชณียา หานะพันธ์
ครู คศ.1

นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางดารินทร์ ไวสู้ศึก
พนักงานราชการ

นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
ครูอัตราจ้าง

นายสุริยัน มนุษย์
ครูอัตราจ้าง