กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิฐวัฒ ตรีชะลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชณียา หานะพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวภชสร เพตาเสน
ครู คศ.2

นายเอกสิทธิ์ พิราราข
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ครู คศ.1

นายศุภกฤต จัตุเรศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4