ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


ครู คศ.2


ครู คศ.2

นายศักดิ์ชัย คำยืน
ครู คศ.2

นางสาวภชสร เพตาเสน
ครู คศ.1

นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง
ครู คศ.1

นางสาวพัชณียา หานะพันธ์
ครู คศ.1

นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ครูผู้ช่วย


พนักงานราชการ

นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์

นางสาวอุฬาร ดวงขนลา

นายสุริยัน มนุษย์