ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน       ดอกทานตะวัน
 
คติธรรมของโรงเรียน         นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  " แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "
 
สีโรงเรียน                       แสด - เขียว
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน     ลูกแสดเขียว  มีวินัย  ใฝ่วิชา สามัคคี
 
ตัวอักษรย่อของโรงเรียน    น.บ.ว.

อัตลักษณ์ของโรงเรียน     
ธรรมศึกษาเพื่อชีวิตก้าวหน้า