กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจำปา จินาวัลย์
ครู คศ.2

นายสนอง เผดียงครบุรี
ครู คศ.2

นางสาววรรณภา ชาญนรา
ครู คศ.1

นางสาวกัญญรัตน์ เพชรดีคาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญา ปมาคเต
ครูผู้ช่วย