ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทรวรรณ ปาประโคน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำปา จินาวัลย์
ครู คศ.2

นายสนอง เผดียงครบุรี
ครู คศ.1