ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำปา จินาวัลย์
ครู คศ.2

นายศริชัย หาคุ้มคลัง
ครู คศ.1

นางสาวภัทรวรรณ ปาประโคน
ครู คศ.1

นายสนอง เผดียงครบุรี
ครู คศ.1