วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

        โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกันจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างทั่วถึง

พันธกิจโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

       1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

       2. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

       4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การศึกษา

       5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศในการบริหาร จัดการศึกษา

       6. พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการบูรณากาจัดการศึกษา

       7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

       8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 เป้าหมายโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

       1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

       2. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

       3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ

       4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน

       5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการ บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

       6. เครือข่ายให้ความร่วมมือในการบูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

       7. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

       8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

       1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

       2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง

       3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

       4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

       5. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

       6. ส่งเสริมการใช้ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ