ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


ครู คศ.2


ครู คศ.2

นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์
ครู คศ.1

นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ผินภักดี
ครูผู้ช่วย


พนักงานราชการ