กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตติกาล คิดร่วม
ครู คศ.2

นางกิ่งแก้ว ขั้วกลาง
ครู คศ.2

นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ ไทยแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐานันท์ ประธาน
พนักงานราชการ

นางสาวรัชดาพร ศรีบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง