ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติกาล คิดร่วม
ครู คศ.2

นางกิ่งแก้ว ขั้วกลาง
ครู คศ.2

นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ ผินภักดี
ครู คศ.1

นายธีระศักดิ์ ไทยแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐานันท์ ประธาน
พนักงานราชการ

นางสาวรัชดาพร ศรีบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง