ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


ครู คศ.3


ครู คศ.2


ครู คศ.1

นางสาวยุพเรศ สงครามศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ครูผู้ช่วย


พนักงานราชการ