กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา อุ่นบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรฑิพย์ภา บุญพันธ์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ไวสู้ศึก
ครู คศ.2

นางพนิดา ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

นางสาววิภาดา ปัสสาโก
ครู คศ.2

นางสาวนิรัชชา ชวนงูเหลือม
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา อีคะละ
ครู คศ.1

นายพิทักษ์วงศ์ น้อยตำแย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0918299703
อีเมล์ : phithakwong.com@gmail.com

นางสาวจันทิมา ชนากลาง
ครูอัตราจ้าง