ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา อุ่นบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรฑิพย์ภา บุญพันธ์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ไวสู้ศึก
ครู คศ.2

นางพนิดา ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2

นางวิภาดา ปุราชะธัมมัง
ครู คศ.2

นางสาวยุวเรศ แหไธสง
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชา ชวนงูเหลือม
ครู คศ.1

นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์
ครู คศ.1

นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา อีคะละ
ครู คศ.1

นายพิทักษ์วงศ์ น้อยตำแย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจันทิมา ชนากลาง
ครูอัตราจ้าง