ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรฑิพย์ภา บุญพันธ์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ ไวสู้ศึก
ครู คศ.2

นางวาสนา อุ่นบุญ
ครู คศ.1

นางสาวยุวเรศ แหไธสง
ครู คศ.1

นางสาวนิรัชชา ชวนงูเหลือม
ครู คศ.1

นายชัยพฤกษ์ ลือสัตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทิมา ชนากลาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปวีณา สีหานาท
ครู คศ.1