ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์วงศ์ น้อยตำแย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0918299703
อีเมล์ : phithakwong.com@gmail.com
ที่อยู่ :
54 หมู่ 4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี/ ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา/ คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/11/2561 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล