นักการภารโรง/แม่บ้าน

นายสมดี สีดาชมพู
หัวหน้า นักการภารโรง

นายไพวัลย์ บานหาร
นักการภารโรง

นายมานะศักดิ์ ฉันทะกลาง
นักการภารโรง

นางลำไพ มูลวงษ์
แม่บ้าน