กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสิริลักษณ์ บุญราด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก
ครู คศ.2

นายอัครเดช แดนงูเหลือม
ครู คศ.1

นางสาวนันทวัน ปฏิพันโด
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพงษ์ ฉันทะกลาง
ครูอัตราจ้าง