ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสิริลักษณ์ บุญราด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก
ครู คศ.1

นายอัครเดช แดนงูเหลือม
ครู คศ.1