ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 48641
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 48349
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 48646
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 48793
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48543
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 49131
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 48378
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 49017
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 48407
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 10
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 26
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 76.48 KB 37
ประกาศชั่วโมงโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.57 KB 158
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนกรบวนการplcปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1017.48 KB 149
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดชั่วโมง2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 125
เปิดงาน PA รร สีดาวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 119
เลขาธิการ กพฐ.(อัมพร พินะสา) - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ Covid-19 11 พ.ย.64 108
รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ 6 ตุลาคม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 48237
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC-ใช้-5-ตุลาคม-2563-เป็นต้นไป Word Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 48281
ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.06 KB 48308
>คำสั่งที่ 83/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 48516
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (หลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 48276
>คำสั่งที่ 129/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 48316
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 82.31 KB 48354
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม PLC ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 48314
>รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 48597
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 48184
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48241
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 48572
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 51366
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 48425
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 48186
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 48354
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 48308
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 48203
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 48286
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 48525
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 48198
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 48518
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 48198
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48260
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 48245
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48396
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 48599
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 48521
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48214
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 48479
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48316
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 48267
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 48243
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 48384
>โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 48577
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 48319
ฝ่ายวิชาการ
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนทีขาดเรียนเกินร้อยละ20 Word Document ขนาดไฟล์ 20.93 KB 17
ปก ปพ.5 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1-65 Word Document ขนาดไฟล์ 92.42 KB 60
>เอกสารอบรมการใช้โปรแกรม SGS 54
>ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ นบว. 170
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.77 KB 63
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0,ร,มส ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 19.28 KB 128
ตัวอย่างรูปเล่ม IS Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 103
6. แนวการสอน-is3-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 106
5. แนวการสอน-is2-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 200.23 KB 111
4. แนวการสอน-is1-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 156.99 KB 103
3. แนวการสอน-is3-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53.65 KB 106
2. แนวการสอน-is2-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 234.19 KB 115
1. แนวการสอน-is1-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 108
ปพ.5 2-2564 จำนวนนร.ณ8ธ.ค.64 (สำหรับเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 435.1 KB 218
ปพ.5 2-2564 จำนวนนร.ณ8ธ.ค.64 (Online) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 439.32 KB 146
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.3 KB 121
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.93 KB 113
ปพ.5 1-2564 แก้ไข 5.10.64 (สำหรับเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 431.45 KB 2965
ปพ.5 1-2564 ต้นฉบับ(Online) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 437 KB 2929
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.24 KB 44257
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.96 KB 44248
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.44 KB 44252
บันทึกข้อความการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 48388
คำสั่งสอน-2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.45 KB 48549
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.8 KB 48170
รายชื่อนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48559
รายชื่อนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.32 KB 48550
ปพ5 ภาคเรียนที่ 2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.95 KB 48176
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0 ร มส (ปรับ 18/11/63) Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 48564
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.1 KB 48564
>รายชื่อชุมนุม 1/2563 48534
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 860.43 KB 48476
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 48656
หลักสูตรม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 260.89 KB 48567
หลักสูตรม.ต้น กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 215.23 KB 48522
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 48834
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 48299
>รายชื่อชุมนุม 2/62 48219
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 48230
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48317
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 48543
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 48178
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 48524
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 48424
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 48418
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 48567
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 48337
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 48590
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 48447
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 48384
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 48468
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 48474
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 48302
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 48503
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 48156
>รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 48426
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 48418
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 48488
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 48414
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 48359
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 49599
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 51149
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 50260
>หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 48362
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48410
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 48204
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48485
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48553
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 48558
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48551
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48557
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 48160
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48205
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 48240
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 48343
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 48573
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 48161
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 48205
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 48419
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 48599
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 48393
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 48567
งานกิจการนักเรียน
โฮมรูมโรงเรียน64 1-12-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 727.88 KB 159
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 2-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 305.53 KB 48295
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน SDQ ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.84 KB 48349
>แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว 48469
แบบประเมินSdqฉบับครู ผู้ปกครอง นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.06 KB 52886
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 305.22 KB 48302
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 303.24 KB 48433
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.11 KB 48435
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 44.3 KB 48189
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.6 KB 48505
สมุดใบลาและขออยนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.57 KB 48163
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง สพม31 ภาคเรียนที่1_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.44 KB 48347
แบบรายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต2563 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 48598
ปก-บันทึกข้อความสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 48214
แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายห้อง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.18 KB 48416
แบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลประจำชั้นเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 48396
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน2563-คัดกรองสุขภาวะทางจิต-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.77 KB 48544
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 48520
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 48567
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 48477
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 48368
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 48200
>แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 48386
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48396
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 48635
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48601
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48270
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 48440
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 48227
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 48312
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 48594
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48469
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 48356
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 48401
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 48839
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 48205
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 48427
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ประกาศค่าเป้าหมาย รร.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.03 KB 32
ชุดจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรับปรุง 16 พ.ย. 64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.19 KB 136
ชุดจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรับปรุง 16 พ.ย.64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.35 KB 121
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.23 KB 48433
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบบันทึกโฮมรูม-65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 336.7 KB 42
บันทึกข้อความ-รายงานการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48428
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 03-03-64 Word Document ขนาดไฟล์ 167.71 KB 48381
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 48228
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 48215
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 55485
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 48438
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 48858
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48512
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 48460
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 54240
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 48553
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 48212
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 48461
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 48540
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 48546
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 48570
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 48477
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 48514
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 48266
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 48565
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48362
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 48225
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48347
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 48420