ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 48648
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 48351
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 48649
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 48798
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48546
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 49133
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 48383
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 49019
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 48409
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 17
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 28
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 76.48 KB 41
ประกาศชั่วโมงโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.57 KB 164
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนกรบวนการplcปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1017.48 KB 152
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดชั่วโมง2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 127
เปิดงาน PA รร สีดาวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 123
เลขาธิการ กพฐ.(อัมพร พินะสา) - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ Covid-19 11 พ.ย.64 110
รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ 6 ตุลาคม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 48240
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC-ใช้-5-ตุลาคม-2563-เป็นต้นไป Word Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 48283
ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.06 KB 48311
>คำสั่งที่ 83/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 48518
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (หลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 48281
>คำสั่งที่ 129/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 48318
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 82.31 KB 48358
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม PLC ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 48318
>รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 48600
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 48186
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48244
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 48575
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 51371
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 48428
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 48188
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 48356
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 48311
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 48205
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 48288
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 48527
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 48200
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 48523
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 48200
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48262
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 48247
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48398
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 48601
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 48524
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48217
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 48481
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48318
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 48270
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 48245
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 48386
>โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 48579
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 48322
ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 7
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.54 KB 6
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนทีขาดเรียนเกินร้อยละ20 Word Document ขนาดไฟล์ 20.93 KB 29
ปก ปพ.5 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1-65 Word Document ขนาดไฟล์ 92.42 KB 134
>เอกสารอบรมการใช้โปรแกรม SGS 65
>ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ นบว. 192
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.77 KB 68
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0,ร,มส ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 19.28 KB 156
ตัวอย่างรูปเล่ม IS Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 107
6. แนวการสอน-is3-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 108
5. แนวการสอน-is2-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 200.23 KB 113
4. แนวการสอน-is1-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 156.99 KB 105
3. แนวการสอน-is3-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53.65 KB 109
2. แนวการสอน-is2-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 234.19 KB 118
1. แนวการสอน-is1-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 112
ปพ.5 2-2564 จำนวนนร.ณ8ธ.ค.64 (สำหรับเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 435.1 KB 223
ปพ.5 2-2564 จำนวนนร.ณ8ธ.ค.64 (Online) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 439.32 KB 148
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.3 KB 123
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.93 KB 115
ปพ.5 1-2564 แก้ไข 5.10.64 (สำหรับเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 431.45 KB 2969
ปพ.5 1-2564 ต้นฉบับ(Online) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 437 KB 2932
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.24 KB 44259
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.96 KB 44250
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.44 KB 44255
บันทึกข้อความการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 48390
คำสั่งสอน-2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.45 KB 48552
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.8 KB 48172
รายชื่อนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48561
รายชื่อนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.32 KB 48552
ปพ5 ภาคเรียนที่ 2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.95 KB 48178
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0 ร มส (ปรับ 18/11/63) Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 48566
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.1 KB 48566
>รายชื่อชุมนุม 1/2563 48536
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 860.43 KB 48478
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 48658
หลักสูตรม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 260.89 KB 48571
หลักสูตรม.ต้น กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 215.23 KB 48528
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 48836
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 48301
>รายชื่อชุมนุม 2/62 48221
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 48232
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48319
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 48546
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 48180
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 48526
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 48426
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 48421
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 48569
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 48339
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 48592
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 48449
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 48386
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 48470
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 48476
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 48304
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 48505
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 48158
>รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 48428
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 48420
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 48490
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 48416
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 48361
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 49602
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 51153
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 50264
>หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 48365
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48412
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 48206
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48487
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48555
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 48560
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48554
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48559
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 48163
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48209
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 48242
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 48345
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 48576
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 48163
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 48207
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 48421
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 48601
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 48395
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 48570
งานกิจการนักเรียน
โฮมรูมโรงเรียน64 1-12-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 727.88 KB 172
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 2-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 305.53 KB 48299
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน SDQ ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.84 KB 48352
>แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว 48471
แบบประเมินSdqฉบับครู ผู้ปกครอง นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.06 KB 52888
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 305.22 KB 48304
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 303.24 KB 48435
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.11 KB 48437
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 44.3 KB 48192
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.6 KB 48507
สมุดใบลาและขออยนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.57 KB 48165
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง สพม31 ภาคเรียนที่1_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.44 KB 48350
แบบรายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต2563 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 48600
ปก-บันทึกข้อความสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 48217
แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายห้อง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.18 KB 48418
แบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลประจำชั้นเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 48398
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน2563-คัดกรองสุขภาวะทางจิต-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.77 KB 48546
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 48522
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 48569
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 48479
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 48370
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 48202
>แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 48388
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48398
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 48637
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48605
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48273
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 48442
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 48229
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 48314
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 48596
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48471
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 48358
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 48403
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 48841
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 48208
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 48430
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ประกาศค่าเป้าหมาย รร.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.03 KB 34
ชุดจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรับปรุง 16 พ.ย. 64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.19 KB 146
ชุดจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรับปรุง 16 พ.ย.64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.35 KB 135
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.23 KB 48435
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบบันทึกโฮมรูม-65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 336.7 KB 54
บันทึกข้อความ-รายงานการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48430
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 03-03-64 Word Document ขนาดไฟล์ 167.71 KB 48385
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 48230
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 48218
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 55489
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 48441
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 48860
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48514
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 48463
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 54242
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 48555
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 48214
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 48463
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 48542
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 48548
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 48572
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 48479
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 48516
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 48268
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 48568
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48364
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 48227
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48349
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 48422