ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 48678
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 48373
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 48657
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 48808
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48553
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 49143
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 48395
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 49026
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 48416
เอกสารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 74.47 KB 41
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 37
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 76.48 KB 52
ประกาศชั่วโมงโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.57 KB 170
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนกรบวนการplcปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1017.48 KB 176
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดชั่วโมง2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.9 KB 136
เปิดงาน PA รร สีดาวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 131
เลขาธิการ กพฐ.(อัมพร พินะสา) - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ Covid-19 11 พ.ย.64 116
รายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ 6 ตุลาคม 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 65.92 KB 48249
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-PLC-ใช้-5-ตุลาคม-2563-เป็นต้นไป Word Document ขนาดไฟล์ 36.63 KB 48292
ประกาศโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.06 KB 48334
>คำสั่งที่ 83/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 48526
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (หลังแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 18.57 KB 48290
>คำสั่งที่ 129/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 48324
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 82.31 KB 48371
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วม PLC ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 48330
>รวมเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวขี้วัด 48607
one box one teacher Word Document ขนาดไฟล์ 96.25 KB 48209
บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 48251
โปรแกรมคำนวนชั่วโมง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.96 KB 48582
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 51377
ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 375.88 KB 48450
แบบประเมินสมรรถนะครูขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการทำ ID Plan Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.17 KB 48194
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 49.28 KB 48379
พรรณนางาน 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.1 KB 48334
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 48214
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 77.57 KB 48310
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 1 (ใช้ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.8 KB 48549
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน และเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 141.22 KB 48222
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 35.41 KB 48545
แบบฟอร์มการส่งมอบงานในหน้าที่ (กรณีย้าย) Word Document ขนาดไฟล์ 32.25 KB 48224
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) ไฟล์ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 34.46 KB 48284
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 48269
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48404
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.49 KB 48607
แบบบันทึกการปฏบัติงาน (สนับสนุนการเรียนรู้ ตามตาราง) รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 31.94 KB 48531
ปกแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48241
วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 48.89 KB 48489
วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48341
วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 71.54 KB 48292
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ / ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง ฯลฯ แบบฟอร์มที่ 2 (ใช้ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 62) Word Document ขนาดไฟล์ 99.63 KB 48251
แบบฟอร์มบันทึกการสอนรายคาบเรียน (ตัวอย่าง ครูณัฐชัย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 48392
>โปรแกรม LOG BOOK (สำหรับใช้ในการอบรม) 48585
แบบฟอร์มบันทึกการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 50.65 KB 48328
ฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่1/2566 Word Document ขนาดไฟล์ 34.57 KB 0
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2566 Word Document ขนาดไฟล์ 33.13 KB 3
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2566 Word Document ขนาดไฟล์ 24.3 KB 2
2. แบบคำร้องขอแก้ไขเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ปรับ 3-3-2566 Word Document ขนาดไฟล์ 42.92 KB 16
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 16
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.54 KB 30
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนทีขาดเรียนเกินร้อยละ20 Word Document ขนาดไฟล์ 20.93 KB 47
ปก ปพ.5 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1-65 Word Document ขนาดไฟล์ 92.42 KB 193
>เอกสารอบรมการใช้โปรแกรม SGS 74
>ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ นบว. 205
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.77 KB 90
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0,ร,มส ฉบับแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 19.28 KB 202
ตัวอย่างรูปเล่ม IS Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 129
6. แนวการสอน-is3-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 68.84 KB 115
5. แนวการสอน-is2-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 200.23 KB 120
4. แนวการสอน-is1-ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 156.99 KB 128
3. แนวการสอน-is3-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 53.65 KB 131
2. แนวการสอน-is2-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 234.19 KB 140
1. แนวการสอน-is1-ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 118
ปพ.5 2-2564 จำนวนนร.ณ8ธ.ค.64 (สำหรับเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 435.1 KB 229
ปพ.5 2-2564 จำนวนนร.ณ8ธ.ค.64 (Online) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 439.32 KB 155
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.3 KB 129
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.93 KB 121
ปพ.5 1-2564 แก้ไข 5.10.64 (สำหรับเขียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 431.45 KB 2992
ปพ.5 1-2564 ต้นฉบับ(Online) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 437 KB 2938
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.24 KB 44265
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.96 KB 44272
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียน 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.44 KB 44277
บันทึกข้อความการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 42.39 KB 48412
คำสั่งสอน-2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.45 KB 48579
รายชื่อนักเรียนวิชาเพิ่มเติม ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.8 KB 48194
รายชื่อนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.07 KB 48567
รายชื่อนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.32 KB 48558
ปพ5 ภาคเรียนที่ 2-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.95 KB 48185
แบบขออนุมัติผลการเรียน 0 ร มส (ปรับ 18/11/63) Word Document ขนาดไฟล์ 14.07 KB 48572
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 205.1 KB 48575
>รายชื่อชุมนุม 1/2563 48543
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 860.43 KB 48503
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.89 KB 48665
หลักสูตรม.ปลาย กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 260.89 KB 48596
หลักสูตรม.ต้น กลุ่มสาระฯ ฉบับปรับปรุงปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 215.23 KB 48552
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.49 KB 48860
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DOC Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 48307
>รายชื่อชุมนุม 2/62 48227
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.14 KB 48255
ตัวอย่าง การเขียนชุมนุมเพิ่มเวลารู้สู่สุจริต Word Document ขนาดไฟล์ 43.52 KB 48341
นิเทศบุญวัฒนา16 สิงหาคม 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.97 KB 48552
ปพ.5 1-2562 วิชา ส่งเสริมอาชีพ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 266.67 KB 48187
ปพ.IS ม.ปลาย 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.15 KB 48548
ปพ.IS ม.ต้น 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.84 KB 48432
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.96 KB 48443
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.86 KB 48575
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 258.88 KB 48361
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.9 KB 48614
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.21 KB 48455
แบบบันทึกผลโรงเรียนสุจริต 1-2562 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.26 KB 48392
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.04 KB 48494
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.1 48482
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.1 48310
แบบบันทึกการสอนแทน 1/62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.09 KB 48527
แบบฟอร์มบันทึกชุมนุม 1/2662 Word Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 48180
>รายชื่อนักเรียนเลือกชุมนุม 48450
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.3 1/2562 48426
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.3 1/2562 48496
>รายชื่อเลือกอาชีพ ม.2 1/2562 48422
>รายชื่อเลือกสามัญ ม.2 1/2562 48367
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.4 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 49608
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.2 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 51176
แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1 ภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 50271
>หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 48371
หลักสูตรสถานศึกษาตอนปลาย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48436
หลักสูตรสถานศึกษาตอนต้น ZIP Archive ขนาดไฟล์ 946.24 KB 48228
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสุขศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48493
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯสังคมศึกษาฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 48561
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯศิลปะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 854.74 KB 48582
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯวิทย์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48560
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาต่างประเทศ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48565
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯภาษาไทย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 960.5 KB 48170
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯคณิตฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48215
หลักสูตรสถานศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ 15สาระฯการงานอาชีพฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 816.52 KB 48248
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.99 KB 48367
แบบนิเทศชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.91 KB 48600
ปพ.5 1/2561 เฉพาะ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.97 KB 48169
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ_งาน-ม.3-ข้าวโพดเสี่ยงทาย Word Document ขนาดไฟล์ 267 KB 48229
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.95 KB 48427
ตัวอย่างโครงสร้างบูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 190.7 KB 48607
ตัวอย่างโครางสร้าง ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 48401
ตัวอย่างแผนบูรณาการ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 48592
งานกิจการนักเรียน
โฮมรูมโรงเรียน64 1-12-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 727.88 KB 198
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 2-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 305.53 KB 48312
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมิน SDQ ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.84 KB 48358
>แบบบันทึกห้องเรียนสีขาว 48479
แบบประเมินSdqฉบับครู ผู้ปกครอง นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.06 KB 52910
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับผู้ปกครอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 305.22 KB 48329
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับประเมินตนเอง V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 303.24 KB 48458
โปรแกรมผลการคัดกรอง SDQ ฉบับครู V8 Unkown Document ขนาดไฟล์ 304.11 KB 48444
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล/แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 44.3 KB 48199
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 259.6 KB 48530
สมุดใบลาและขออยนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.57 KB 48171
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนส่ง สพม31 ภาคเรียนที่1_2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.44 KB 48358
แบบรายงานสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิต2563 Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 48622
ปก-บันทึกข้อความสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 50.27 KB 48240
แบบสรุปสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล รายห้อง2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.18 KB 48424
แบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลประจำชั้นเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 48420
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน2563-คัดกรองสุขภาวะทางจิต-สัมภาษณ์ผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 21.77 KB 48552
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 13.82 KB 48545
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน(กรณีส่งต่อภายใน) Word Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 48575
แบบฟอร์มงานระเบียบวินัย Word Document ขนาดไฟล์ 173.44 KB 48501
รหัสคัดกรองนักเรียนยากจน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.12 KB 48376
แบบบันทึกสรุปสัปดาห์เยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 48226
>แบบประเมิน SDQ (ตนเอง) ปี2562 48410
แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบำบัดรักษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48420
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.55 KB 48643
บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 48612
แบบรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48296
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.69 KB 48448
การวิเคราะห์ปัญหาในวัยรุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 689.04 KB 48235
โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 48336
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.22 KB 48603
แบบประเมินความฉลากทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น(12-17ปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48493
การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน 48380
Case conference PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 298 KB 48409
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 48849
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม (HOMEROOM) 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 215.61 KB 48214
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 110.83 KB 48452
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ประกาศค่าเป้าหมาย รร.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.03 KB 57
ชุดจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรับปรุง 16 พ.ย. 64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.19 KB 164
ชุดจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรับปรุง 16 พ.ย.64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.35 KB 169
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.23 KB 48441
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา66 Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 0
แบบบันทึกโฮมรูม-65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 336.7 KB 77
บันทึกข้อความ-รายงานการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดห้องเรียนและพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48436
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 03-03-64 Word Document ขนาดไฟล์ 167.71 KB 48391
อื่นๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 401 KB 48241
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 172.65 KB 48224
คู่มือการจัดการเรียนการสอน IS ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 186.1 KB 55495
รายละเอียดแผนกลยุทธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 32.36 KB 48463
ตัาอย่างการเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 39.02 KB 48868
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.38 KB 48537
คำสั่งพรรณนางาน 2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 133.45 KB 48485
นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 54249
ปพ.5_1/2561แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.45 KB 48561
ใบเช็คกิจกรรมโฮมรูม 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.43 KB 48236
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 48469
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 48565
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 48570
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 48594
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 48485
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 48538
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 48290
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 48574
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48370
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 48233
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 48355
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 48445